Stanovy Slovenskej asociácie učiteľov angličtiny

KAPITOLA 1:   ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Článok 1:  NÁZOV

 1. Názov asociácie je Slovenská asociácia učiteľov angličtiny, v anglickom jazyku Slovak Association of Teachers of English, v skratke SAUA/SATE.
 2. Sídlo SAUA/SATE: Gymnázium J. Papánka, Vazovova 6, Bratislava

Článok 2:  CHARAKTERISTIKA

 1. SAUA/SATE sa ustanovuje v súlade s ustanoveniami zákona č. 83/1990 Zb. O Združovaní občanov v znení neskorších predpisov a vzniká dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR.
 2. Asociácia vzniká ako nezisková, nepolitická, záujmová organizácia učiteľov angličtiny na všetkých typoch škôl v štátnej i neštátnej sfére, na všetkých stupňoch vzdelávacieho systému, v ďalších vzdelávacích inštitúciách ako aj nezávislých učiteľov na území Slovenskej republiky.
 3. Zakladá sa na dobu neurčitú.

Článok 3:  CIELE

 1. Podporovať výučbu angličtiny na všetkých typoch škôl na základe využívania a rozvíjania príslušných metodík.
 2. Podporovať odborný rast a zvyšovanie kvalifikácie učiteľov angličtiny.
 3. Podporovať šírenie poznatkov o nových trendoch vo výučbe angličtiny a utvoriť prostredie pre vzájomné kontakty a spoluprácu, výmenu skúseností a poznatkov medzi učiteľmi angličtiny.
 4. Podporovať prezentovanie činnosti členov asociácie na verejnosti na Slovensku a v zahraničí.
 5. Udržiavať a rozvíjať kontakty s Ministerstvom školstva SR a ďalšími štátnymi ustanovizňami pôsobiacimi v oblasti školstva a vedy, vysvetľovať program asociácie a jej ciele a obhajovať odborné záujmy členov asociácie pred týmito inštitúciami.

Článok 4:  ČINNOSŤ
V záujme dosiahnutia svojich cieľov asociácia:

 1. Organizuje odborné podujatia (kolokviá, okrúhle stoly, semináre a konferencie) zamerané na rozličné oblasti výučby a výskumu a na rozvoj spolupráce svojich členov.
 2. Informuje o možnostiach ďalšieho vzdelávania učiteľov angličtiny a zvyšovania ich kvalifikácie.
 3. Vytvára a udržiava kontakty s asociáciami učiteľov angličtiny v zahraničí ako aj medzinárodnými organizáciami zaoberajúcimi ba výučbou angličtiny.
 4. Zvoláva členskú schôdzu v rámci celoštátnej konferencie.
 5. Vydáva Spravodaj SAUA/SATE (Newsletter SAUA/SATE).

KAPITOLA 2:   ČLENSTVO V SAUA/SATE

Článok 1:  PODMIENKY ČLENSTVA

 1. Členstvo v asociácii je individuálne (odborne kvalifikovaná fyzická osoba) alebo kolektívne (inštitúcia – škola) žijúca a pôsobiaca na území SR.
 2. Riadnymi členmi sú fyzické osoby a inštitúcie, ktoré:
  a. riadne vyplnili prihlášk
  b. súhlasia so stanovami asociácie
  c. platia načas členské príspevky

Článok 2:  PRÁVA ČLENOV

 1. Riadni členovia asociácie majú právo voliť členov výboru asociácie.
 2. Riadny individuálny člen sa môže uchádzať o funkciu vo výbore po trojročnom členstve v asociácii, môže byť zvolený a znovuzvolený.
 3. Všetci riadni členov asociácie majú právo:
  a. dostávať Spravodaj SAU/SATE (Newsletter SAU/SATE)
  b. zúčastňovať ba na podujatiach organizovaných asociáciou
  c. navrhovať zmenu stanov asociácie a predkladať návrhy na diskusiu
  d. stať sa členom RP podľa miesta bydliska
  e. stať sa členom ZS podľa svojich odborných záujmov, pričom členstvo v prvej ZS je zdarma, v druhej a ďalšej ba platí zvláštny poplatok stanovený členskou schôdzou

Článok 3:  POVINNOSTI ČLENOV

 1. Dodržiavať stanovy asociácie a napĺňať jej program.
 2. Platiť stanovené členské príspevky.
 3. Zúčastňovať ba na činnosti asociácie.

Článok 4:  VZNIK A UKONČENIE ČLENSTVA

 1. Členstvo v asociácii vzniká doručením prihlášky výboru asociácie, schválením prihlášky týmto orgánom a zaplatením členského príspevku na účet asociácie.
 2. Členstvo v asociácii zaniká:
  a. písomným oznámením riadneho člena o ukončení členstva výboru asociácie
  b. úmrtím individuálneho člena
  c. zánikom asociácie
  d. vylúčením z asociácie ak:
   - člen neuhradí členský príspevok ani po výzve (do 30 dní splatnosti)
   - pôsobí v rozpore s cieľmi asociácie a proti jej stanová
 3. O vylúčení rozhoduje výbor asociácie nadpolovičnou väčšinou.

KAPITOLA 3:   ORGÁNY SAUA/SATE

Orgány asociácie sú: výbor, výkonný výbor, členská schôdza a revízna komisia.

Členovia orgánov SAUA/SATE sa volia na dvojročné obdobie hlasovaním na diaľku alebo na členskej schôdzi konanej počas celoštátnej konferencie.

I.  VÝBOR SAUA/SATE

Článok 1:  CHARAKTERISTIKA

 1. Riadi činnosť asociácie medzi členskými schôdzami na základe programu a stanov asociácie a realizuje uznesenie odsúhlasené členskou schôdzou.
 2. Je volený a odvolávaný členskou základňou.
 3. Skladá sa z prezidenta, viceprezidenta, tajomníka, tajomníka pre členstvo, pokladníka, redaktora Spravodaja SAUA/SATE, zástupcov regiónov a koordinátorov záujmových skupín.
 4. Volí sa na dva roky. Každý člen je voliteľný na ďalšie obdobie.
 5. Stretáva ba minimálne dva razy ročne, s cieľom riešiť bežné a aktuálne záležitosti asociácie.
 6. Na členskej schôdzi asociácie konanej počas celoštátnej konferencie určuje miesto a čas konania ďalšej celoštátnej konferencie asociácie a zároveň menuje jej koordinátora.
 7. Rozhoduje o výške členských poplatkov. Návrh na zmenu predkladá členskej schôdzi.
 8. Má právo odporúčať členov návrhovej komisie, volebnej komisie, revíznej komisie ako aj grantovej komisie.
 9. Na celoštátnej konferencii asociácie predkladá správu o svojej činnosti členskej schôdzi.

Článok 2:  PREZIDENT

 1. Vedie a reprezentuje asociáciu.
 2. Riadi zasadania výkonného výboru a výboru asociácie.
 3. Riadi a koordinuje činnosti v súlade so stanovami, programom asociácie a uzneseniami členskej schôdze alebo výboru asociácie.
 4. Podáva správu členskej schôdzi v rámci celoštátnej konferencie asociácie.
 5. Zodpovedá za materiály predkladané:
  a. Ministerstvu školstva SR a ďalším štátnym ustanovizniam pôsobiacim v oblasti školstva a vedy
  b. Medzinárodným organizáciám, ktorých je asociácia členom, s ktorými spolupracuje ako aj za sprostredkúvanie materiálov týchto inštitúcií pôsobiacich na Slovensku, s ktorými asociácia udržiava kontakty.
 6. Zastupuje členov asociácie v rokovaniach so zástupcami slovenských, zahraničných i medzinárodných inštitúcií zaoberajúcimi sa vyučovaním angličtiny.
 7. Prideľuje úlohy jednotlivým členom výboru.
 8. Má dva hlasy v prípade parity členov výboru počas hlasovania.
 9. Podáva správu členskej schôdzi o činnosti asociácie.

Článok 3:  VICEPREZIDENT

 1. Zastupuje prezidenta v prípade jeho neprítomnosti.
 2. Spolupracuje s pokladníkom pri spracúvaní rozpočtu asociácie na kalendárny rok.
 3. Poskytuje informácie zástupcom RP, koordinátorom ZS a ďalším členom asociácie.
 4. Zodpovedá za činnosť RP a ZS. Podáva správy výkonnému výboru o ich činnostiach.
 5. Predsedá programovému výboru členskej schôdze uskutočňovanej v rámci celoštátnej konferencie asociácie.
 6. Správu o svoje činnosti podáva raz ročne výkonnému výboru na spoločnom zasadnutí a na celoštátnej konferencii.

Článok 4:  TAJOMNÍK

 1. Zodpovedá za:
  a. správnosť zápisu zo zasadaní výkonného výboru a výboru asociácie a za jeho sprostredkovanie členom orgánov asociácie.
  b. bežnú korešpondenciu asociácie a ďalšiu korešpondenciu so slovenskými a medzinárodnými inštitúciami, ak táto nie je v kompetencii ďalších členov orgánov asociácie.
 2. Informuje členov asociácie o zmenách v zložení orgánov asociácie a navrhuje riešenia konkrétnych prípadov v súlade so stanovami asociácie.
 3. Členskej schôdzi predkladá správu o činnosti výkonného výboru.

Článok 5:  POKLADNÍK

 1. Zodpovedá za hospodárenie s finančnými prostriedkami a ďalším majetkom asociácie.
 2. Pripravuje rozpočet asociácie v spolupráci s viceprezidentom.
 3. Predkladá správu o hospodárení asociácie výboru asociácie na spoločnom zasadnutí.
 4. Predkladá správu členskej schôdzi o hospodárení asociácie.

Článok 6:  TAJOMNÍK PRE OTÁZKY ČLENSTVA

 1. Vedie agendu o členskej základni asociácie.
 2. Podáva správu o stave členskej základne Členom výboru na spoločnom zasadnutí a na členskej schôdzi asociácie podáva správu o stave členskej základne.

Článok 7:  REDAKTOR SPRAVODAJA SAUA/SATE (NEWSLETTER SAUA/SATE)

 1. Zodpovedá za vydanie Spravodaja SAUA/SATE dvakrát ročne.
 2. Predsedá trojčlennej rade Spravodaja, ktorú na jeho návrh schvaľuje členská schôdza na celoštátnej konferencii.
 3. Informuje o obsahu spravodajov vydávaných medzinárodnými a národnými asociáciami učiteľov angličtiny.
 4. Zodpovedá za rozoslanie Spravodaja členom SAUA/SATE, MŠ SR a ďalším slovenským, zahraničným a medzinárodným organizáciám zaoberajúcimi ba vyučovaním angličtiny, s ktorými asociácia spolupracuje.
 5. Zabezpečuje výmenu Spravodaja SAUA/SATE za spravodaje vydávané družobnými asociáciami.

Článok 8:  REGIONÁLNY ZÁSTUPCA

 1. Regionálny zástupca je zvolený hlasovaním na diaľku alebo na regionálnej konferencii na dvojročné obdobie.
 2. Regionálny zástupca:
  a. udržiava pravidelné kontakty s členmi RP a napĺňa ciele činnosti RP.
  b. riadi aktivity RP, zastupuje jej členov a sprostredkúva kontakt s výkonným výborom asociácie, plánuje aktivity v spolupráci s členmi RP a poskytuje pravidelné informácie členom RP.
 3. Spracúva rozpočet RP, vedie jej účty a zodpovedá za efektívne využívanie financií. Raz ročne podáva správu pokladníkovi asociácie o využívaní financií RP.
 4. Podáva správu členom RP na konferencii RP a výkonnému výboru asociácie raz ročne pred celoštátnou konferenciou.
 5. Zverejňuje informácie o aktivitách RP v Spravodaji dvakrát ročne.
 6. Pracuje ako člen výboru asociácie.

Článok 9:  KOORDINÁTOR ZS

 1. Volí sa hlasovaním na diaľku alebo na konferencii ZS na dvojročné obdobie.
 2. Udržiava pravidelné kontakty s členmi ZS, plánuje činnosť ZS v spolupráci s jej členmi, koordinuje aktivity a napĺňa plán práce ZS.
 3. Zastupuje záujmy členov ZS pred výkonným výborom asociácie a pravidelne mu poskytuje informácie o podujatiach.
 4. Spracúva rozpočet ZS, vedie jej účty a zodpovedá za efektívne využívanie finančných prostriedkov. Raz ročne podáva správu o ich využívaní pokladníkovi asociácie.
 5. Podáva správu o činnosti členom ZS na výročnej konferencii ZS a výkonnému výboru pred celoštátnou konferenciou asociácie.
 6. Predkladá informácie o činnosti ZS do Spravodaja SAUA/SATE dvakrát ročne.
 7. Je členom výboru asociácie.

II.  VÝKONNÝ VÝBOR

Článok 1:  CHARAKTERISTIKA

 1. Výkonný výbor tvoria: prezident, viceprezident, tajomník, tajomník pre členstvo, pokladník a redaktor Spravodaja.
 2. Volí ba výborom asociácie na dva roky.
 3. Riadi a koordinuje aktivity asociácie na základe jej stanov, programu a rozhodnutí odsúhlasených členskou schôdzou alebo výborom asociácie.
 4. Členovia výkonného výboru podávajú správu o činnosti výboru asociácie a členskej schôdzi.

III.  ČLENSKÁ SCHODZA

Článok 1:  CHARAKTERISTIKA

 1. Je najvyšším orgánom asociácie a tvoria ju všetci členovia asociácie.
 2. Koná sa každé dav roky počas celoštátnej konferencie asociácie.
 3. Volí a odvoláva výbor asociácie a revíznu komisiu.
 4. Schvaľuje návrhovú, volebnú a grantovú komisiu.
 5. Prerokúva, schvaľuje a mení:
  - stanovy asociácie
  - program činnosti asociácie
  - rozpočet asociácie a členský poplatok
  - správy o činnosti asociácie, výboru, výkonného výboru, RP a ZS
  - vznik záujmových skupín, prípadne ich ruší.
 6. Členská schôdza je uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov. Ak po stanovenom termíne konania zasadnutia nie je prítomná nadpolovičná väčšina členov, prítomní tvoria kvórum a schôdza je uznášania schopná nezávisle od počtu prítomných členov.

Článok 2:  REVÍZNA KOMISIA

 1. Skladá sa z troch členov, ktorí volia predsedu komisie zo svojho stredu.
 2. Kontroluje všetku činnosť asociácie vrátane hospodárenia a nakladania s majetkom asociácie.
 3. Predkladá správu o svojej činnosti členskej schôdzi. Je nezávislá od výboru asociácie.
 4. Predseda komisie alebo iný člen v zastúpení má právo zúčastňovať sa na zasadaniach výboru s poradným hlasom.

KAPITOLA 4:   ŠPECIÁLNE ORGÁNY

Sú tvorené komisiami volebnou, návrhovou a grantovou. Ich členovia sú volení na dvojročné obdobie hlasovaním na diaľku alebo na členskej schôdzi. Riadia sa stanovami asociácie a sú nezávislé od výboru.

Článok 1:  VOLEBNÁ KOMISIA

 1. Pracuje počas šiestich mesiacov pred celoštátnou konferenciou a počas nej.
 2. Skladá sa z troch členov, ktorí volia predsedu zo svojho stredu.
 3. Spracúva kandidátku na členov výborov a komisií na nasledujúce obdobie na základe návrhov členov asociácie, výkonného výboru, regionálnych skupín a záujmových skupín.
 4. Pripravuje a rozosiela hlasovacie lístky v prípade hlasovania na diaľku alebo rozdáva hlasovacie lístky na členskej schôdzi.
 5. Otvára obálky s hlasovacími lístkami 14 dní pred konferenciou, zratúva odovzdané hlasy pre jednotlivých kandidátov, alebo zratúva hlasy odovzdané počas členskej schôdze.
 6. Vyhlasuje výsledky volieb počas členskej schôdze asociácie.
 7. Považuje počet odovzdaných hlasov za kvórum na zvolenie za člena výboru alebo komisií.   

Článok 2:  NÁVRHOVÁ KOMISIA

 1. Skladá sa z troch členov, ktorí volia predsedu zo svojho stredu.
 2. Pracuje počas celoštátnej konferencie.
 3. Spracúva návrhy a pripomienky riadnych členov asociácie k jej činnosti a základným dokumentom doručené výboru počas členskej schôdze.
 4. Riadi a spracúva hlasovanie o základných materiáloch asociácie.

Článok 3:  GRANTOVÁ KOMISIA

 1. Skladá sa z piatich členov, ktorí volia predsedu zo svojho stredu.
 2. Pracuje medzi dvoma celoštátnymi konferenciami.
 3. Stretáva sa zvyčajne dvakrát ročne.
 4. Hodnotí a posudzuje projekty predložené členmi asociácie spolu so žiadosťami o udelenie cestovných grantov.
 5. Udeľuje cestovné granty na základe kritérií asociácie.
 6. Predkladá správu o činnosti výboru asociácie.

Článok 4:  KOORDINÁTOR PRÍPRAV CELOŠTÁTNEJ KONFERENCIE

 1. Volí sa na základe návrhu výboru asociácie na členskej schôdzi počas celoštátnej konferencii.
 2. Informuje členov asociácie o celoštátnej konferencii prostredníctvom Spravodaja SAU/SATE.
 3. Rokuje so sponzormi.
 4. Spolupracuje a riadi sa pokynmi prezidenta asociácie.
 5. Predkladá rozpočet konferencie výboru asociácie rok pred celoštátnou konferenciou.
 6. Informuje členov výboru o priebehu príprav celoštátnej konferencie.
 7. Riadi tím dobrovoľných spolupracovníkov v mieste konania celoštátnej konferencie.
 8. Vedie samotný bankový účet konferencie a má podpisové právo na jednotlivé úkony súvisiace s prípravou celoštátnej konferencie.
 9. Zodpovedá sa svoju činnosť výboru asociácie.

KAPITOLA 5:   ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA SAUA/SATE

Členovia asociácie sa organizujú na územnom princípe podľa miesta bydliska v regionálnych pobočkách (RP) a na základe odborných záujmov v záujmových skupinách (ZS). Tieto zoskupenia vykonávajú svoju činnosť v zmysle stanov asociácie.

I.  REGIONÁLNE POBOČKY (RP)

Článok 1:  CHARAKTERISTIKA
Regionálne pobočky organizujú činnosť asociácie v rámci regiónu.

 1. Regionálne pobočky sa zakladajú v jednotlivých krajoch SR.
 2. Členstvo v RP automaticky vyplýva z miesta bydliska.

Článok 2:  ČINNOSŤ REGIONÁLNEJ POBOČKY

 1. Regionálne pobočky organizujú odborné podujatia podľa potrieb a požiadaviek členov RP.
 2. Činnosti RP sa uskutočňujú pod vedením regionálneho zástupcu a trojčlennej kontaktnej skupiny volenej členmi RP hlasovaním na diaľku alebo na členskej schôdzi RP.

II.  ZÁUJMOVÉ SKUPINY (ZS)

Článok 1:  ZÁUJMOVÁ SKUPINA

 1. Organizuje sa na základe odborných záujmov členov asociácie.
 2. Založenie novej ZS schvaľuje členská schôdza na základe návrhu podaného prípravnou skupinou výboru asociácie.

Článok 2:  PRACOVNÉ SKUPINY (PS)

 1. Pracovné skupiny zostavuje výkonný výbor asociácie za účelom splnenia mimoriadnej úlohy.
 2. Činnosť PS vedie kontaktná osoba menovaná výkonným výborom.
 3. Kontaktná osoba informuje o činnosti ZS výkonný výbor.

KAPITOLA 6:   MAJETOK SAUA/SATE A HOSPODÁRENIE

Článok 1:  PROSTRIEDKY ASOCIÁCIE

 1. Asociácia hospodári s finančnými prostriedkami tvorenými členskými príspevkami, sponzorskými darmi, príspevkami a prostriedkami získanými vlastnou činnosťou.
 2. Tieto prostriedky sa používajú na rozvoj a činnosť asociácie.

Časť týchto prostriedkov je využívaná na rozvoj činností RP a ZS na základe návrhu výboru asociácie a po schválení členskou schôdzou.

Článok 2:  HOSPODÁRENIE ASOCIÁCIE

 1. Asociácia je povinná dodržiavať platné právne predpisy o hospodárení, stanovy asociácie a zásady prijaté členskou schôdzou.
 2. Výdavky asociácie tvoria náklady na usporiadanie odborných podujatí, náklady spojené s účasťou na odborných podujatiach a režijné náklady spojené s pôsobením asociácie.
 3. Asociácia vedie bežný účet v banke. Vedením účtu a účtovníctva je poverený pokladník asociácie.  

KAPITOLA 7:   ZÁNIK SAUA/SATE

Článok 1:  ZÁNIK SAUA/SATE

 1. Asociácia zaniká uznesením členskej schôdze na návrh jej výboru.
 2. O spôsobe likvidácie rozhoduje členská schôdza.

Článok 2:  LIKVIDÁCIA SAUA/SATE

 1. Likvidáciu uskutočňuje výkonný výbor alebo päťčlenná likvidačná komisia zvolená na tento účel členskou schôdzou.